Onder 'website' wordt in deze voorwaarden verstaan: www.paychecked.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.

Hoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website door de stichting Paychecked in Transport wordt door de stichting Paychecked in Transport voor eventuele onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie op de website van de stichting PayChecked in Transport die bezoekers/ gebruikers downloaden en eventueel foutief al of niet via de website van de stichting PayChecked in Transport aan derden worden doorgeven.